Toplumun Temeli: Güçlü Aileler

Aile İçin Sağlıklı Bir Gelecek İnşa Ediyoruz

Türkiye Söz Konusu Aile Birliği 2018 yılında faaliyetlerine Dernek Başkanı Serkan GÜRSOY öncülüğünde başlayarak,
Devlet kurumları ile resmi olarak çalışmalar yapmak,
Siyasi Partilerle çalışmalar Yapmak,
Toplumsal Farkındalık için Sosyal medya calısmaları (Haftalık Twetter sohbet odası, Tüm sosyal medya Facebook, tweetter, Instagram, YouTube, Tiktok, hesaplarından yazılı, görsel ve video yayınları yaptık.
Basın açıklamaları organizasyonları yaptık.
İmza Kampanyaları düzenledik. Cimer çalışmaları yaptık. Mağdurlara hukuki ve psikolojik destekler verdik. Miting yürüyüş ve Gösterilerde bulunduk.

Aileme Dokunma

SÜRESİZ YOKSULLUK NAFAKASI

Serkan GÜRSOY

8/27/20235 min oku

TMK MADDE 175

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak

koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka

isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

-Bu maddede herhangi bir cinsiyet ayrımı olmamasına rağmen uygulamada ve %100

erkeklerden kadınlara nafaka bağlanmakta, kadınların ekonomik durumu iyi, erkeklerin

kötü olsa dahi erkekten kadına nafaka bağlanmakta, Kadın ağır kusurlu, erkek

kusursuz olsa dahi nafaka bağlanmakta adaletsiz ve hukuksuz kararlar verilmektedir.

TMK MADDE 176

Tazminat ve Nafaka’nın Ödenme Biçimi Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının

toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.

Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde

ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden

evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın

evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya

da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların malî

durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya

azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar

verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik

durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Tmk Md.176 Genelde uygulanmamakta ya da talep edilse dahi

reddedilmektedir.

A. Nafaka yükümlüleri

TMK MADDE 364

Herkes, yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile

kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri, refah

içinde bulunmalarına bağlıdır. Eş ile ana ve babanın bakım borçlarına ilişkin hükümler

saklıdır.

-Kadınlar kendi ailelerinden nafaka talebinde bulunmamakta ve bu haksız hukuksuz

ve adaletsiz talebi daima boşandığı eski eşten istemektedir.

6284 SAYILI KANUN MADDE 5 / 4

Şiddet uygulayan aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi

ise 4721 sayılı kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla

hakim şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese

dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.

-Burada erkekler şiddet uygulayan evin geçimini sağlayan olarak tanımlanmakta kadın

talep etmese dahi erkekler suçlu ve ağır kusurlu olarak görülüp tedbir nafakasına

çarptırılmaktadır.

Yine 6284 S.K Md.18/1 Bu kanun hükümlerine göre nafakaya karar verilmesi halinde

kararın bir örneği resen nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra

müdürlüğüne gönderilir.

6284 SAYILI KANUN MADDE 18/2

Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal güvenlik kurumu ile bağlantısı olması

durumunda, korunan kişinin başvurusu aranmaksızın nafaka, ilgilinin aylık, maaş ya

da ücretinden icra Müdürlüğü tarafından tahsil edilir.

Nafaka yükümlüsü erkeklere bilgi tebligat ve ödeme süresi dahi verilmeden,

maaşlarına ve mallarına haciz koydurulmaktadır.

ANAYASA MADDE 9

• Tarafsızlık ilkesi

Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

ANAYASA MADDE 10

• Eşitlik ilkesine Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve manevi varlığını Koruma

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.

ANAYASA MADDE 17

• Maddi varlığını koruma ilkesine

Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

Hak arama özgürlüğü konusundaki kaynak hüküm, Anayasa'nın Temel Haklar ve

Ödevler Kısmında, "Kişinin Hakları ve Ödevleri" başlığı altında (m.36) düzenlenmiştir:

"Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde

davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına

sahiptir ...erkeklerin adil yargılanma hakkı elinden alınmaktadır.

Boşanma yüzünden yoksulluk diyerek kadınları sürekli yoksul ve mağdur gibi

göstermek, kadın ağır kusurlu olsa dahi bu maddeye aykırı biçimde süresiz yoksulluk

nafakası bağlanmaktadır. Erkek asgari ücretli, fakir, engelli ve dahi ikinci evliliğini

yapsa bile tedbir ve süresiz nafaka ile cezalandırılmaktadır. Ödeyemediği takdirde

icraya verilmekte ve vekalet ücreti ile üzerine mahkeme masrafları da yüklenerek yasal

faizi ile birlikte tahsil edilmekte, edilemediği takdirde de tazyik hapsi cezasına

çarptırılmaktadır. Her yıl artan Üfe rakamlarına göre nafaka arttırım davaları

açılmaktadır. Üstüne avukatlık ücreti , mahkeme masrafları ve faiz uygulanmaktadır.

T.M.K Madde 175 yukarıdaki anayasa maddelerine aykırı olmakla birlikte cinsiyetçi,

ayrımcı ve feminist bir bakış açısıyla adaletsiz hukuksuz bir uygulamaya

dönüşmüştür. Erkekler ,gençler bu haksız nafaka mağduriyetlerine düşmemek için

tekrar evlenmemekte tekrar evlenenler de eski eşe süresiz ömür boyu nafaka

ödemekten yeni aile yuvaları maddi zorluklar yaşamakta ve hatta yıkılmaktadır.

Evlendikleri 2.eş kadınlar çalışmak zorunda kalmakta evinin çocuklarının rızkını eski

eşe vermek zorunda bırakılmaktadırlar.

-Tüm bu haksız nafaka uygulamaları sebebi ile boşanmalar hızla artmakta evlilikler

azalmakta

Boşanma oranı (2012 yılı 603.751 evlilik 190.564 boşanma davası,2022 yılı 561.710

evlilik 279.557 boşanma davası ) 2021 itibari ile boşanmalar %49.7 ye çıkmıştır İnançlı

Müslüman Türk toplumu olmamız hasebiyle ; Talak S.A.6)O kadınları, durumunuza

uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkânlarını daraltmak yoluyla

kendilerine zarar vermeye kalkışmayın Eğer gebe iseler doğum yapıncaya kadar

nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza (çocuğunuzu) emzirirlerse onlara karşılığını

ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o

erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir.

-Burada Talak S.A.6 Boşanan kadına nafaka 3 iddet süresi hamile ise doğum

yapıncaya kadar 9 ay 10 gün nafaka emredilmiştir.

1926-1988 arasında 62 yıl süre ile nafaka 743 sayılı Atatürk dönemi Medeni kanundaki

gibi" Kusursuz eş yoksulluğa düşerse azami bir yıla kadar bu eş lehine nafakaya

hükmedilebilir"

-Tüm bu değerlendirmeler ışığında inanç ve tarihi kültürel değerlerimize uygun adaletli

ve her iki tarafı (Erkek-Kadın) mağdur etmeyecek hakkaniyetli bir Nafaka düzenlemesi

yapılması Aile ve toplumumuz ve dahi devletimiz için zaruri bir görev olmuştur. Ayrıca

çocuklarımıza ödenen iştirak nafakası adil ve çocuklara harcanıp harcanmadığı

denetlenmelidir.

SÖZ KONUSU AİLE DERNEĞİ